Avís Legal i condicions d'ús

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents:

L'empresa titular d'aquesta website és "Agrupació Mèdica i Quirúrgica DTXEUS, SL", amb domicili al c/ Sabino de Arana 5-19, planta 1a, despatx 1.4, 08028 de Barcelona, ​​amb número de CIF: B-64782618, inscrita a el Registre Mercantil de Barcelona al tom 41.723, foli 139, full B-394672, inscripció 1a. Correu electrònic de contacte info@amiq.cat.

La informació continguda a www.amiq.cat constitueix un servei d'informació dels diversos serveis que ofereix "Agrupació Mèdica i Quirúrgica DTXEUS, SL" (d'ara endavant "Amiq") agrupació dedicada al sector sanitari, especialment a les branques d'al·lergologia i otorino , entre altres serveis relacionats.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

L'accés a la Web www.amiq.cat exigeix ​​l'acceptació de les condicions d'ús, la seva política i avís legal que en cada moment es trobin vigents en aquest web sense necessitat de previ avís, llevat que es produeixin variacions substancials. El fet de navegar o utilitzar aquest suport, unit a la marcació dels check-ins als diferents formularis, suposa l'acceptació inequívoca d'aquestes, quan es faciliten dades de contacte.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a www.amiq.cat estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor d'"Amiq", i no es permet, la reproducció total o parcial d'aquesta Web, ni el tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit de el seu titular, "Amiq" de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.

L'usuari, únicament i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web per a ús personal i privat, quedant prohibit la seva utilització amb fins comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per “Amiq”.

"Amiq" vetllarà pel compliment de les condicions anteriors i per a la deguda utilització dels continguts presentats al seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L'accés a la pàgina web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l'usuari per part de “Amiq”. Això no obstant, es comunica que, en el cas que "Amiq" sol·liciti dades personals, es recollirà degudament el consentiment i s'informarà degudament l'usuari d'acord amb el que estableix l'article 13 del Reglament Europeu 2016/679 de 27 d'abril (RGPD ), de Protecció de Dades de Caràcter Personal. (Formularis de contacte o bé qualsevol sol·licitud de serveis).

Les Dades Personals que es recullen als formularis de sol·licitud d'informació d'Amiq seran objecte de tractament mixt i s'incorporaran als tractaments corresponents, dels quals la titularitat correspon a Amiq.

La recollida i el tractament mixt de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació sol·licitada que si s'escau s'estableixi amb "Amiq", així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l'usuari decideixi sol·licitar o contractar.

Aquesta part no assumeix cap responsabilitat per la falsedat de la informació facilitada podent i no renunciant a les accions que poguera derivar aquesta acció.

"Amiq" ha pres les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural. S'adoptaran les mesures d'índole tècniques i organitzatives que persegueixin assolir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com ara: la confidencialitat, entesa com la limitació d'accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia daccés al Sistema dInformació per la sol· licitud dun usuari autoritzat.

L'agrupació no realitza cessions actualment amb les vostres dades. Si escau, qualsevol possible cessió estarà emparada en el compliment obligat de la legislació o bé en el seu consentiment explícit.

A la política de privadesa, document que complementa el present, es detallen els tractaments i finalitats de les dades que vostè ens pugui facilitar.

COOKIES

Les cookies són petits fitxers que el nostre ordinador transmet al seu, però que no ens proporciona informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal. L'ús de cokkies a la Web "Amiq" es limita únicament i exclusivament a efectes de funcionament, seguretat i estadístiques. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del vostre ordinador ni llegir les cookies que existissin al vostre ordinador d'altres pàgines web. Si voleu podeu configurar el vostre navegador perquè us avisi en pantalla que heu rebut una galeta. Si l'usuari decideix que el vostre ordinador no rebi aquestes galetes, això no impedirà que es pugui accedir a la informació de la pàgina www.amiq.cat. (El contingut de cookies el trobareu a Política de cookies).

REGISTRE I CONTRASENYES D'ACCÉS

"Amiq" proporciona la possibilitat de registrar-se als seus clients, emplenant un formulari, on s'ha de facilitar, nom complet, email i una contrasenya d'accés, la qual és única, personal i intransferible, sent condició necessària per accedir a determinats serveis inclosos a la Web.

L'usuari es compromet a preservar la confidencialitat de la contrasenya, podent sol·licitar-ne la modificació en cas de pèrdua, coneixement per altres persones o qualsevol altra circumstància que impedeixi o dificulti el funcionament normal del seu accés, a través de l'opció Editar Perfil.

"Amiq" es reserva el dret d'anul·lar discrecionalment la contrasenya d'accés d'algun usuari quan concorrin circumstàncies de les quals es presumeixin utilitzacions il·lícites.

L'usuari assumeix la plena responsabilitat i, per tant, totes les obligacions que es derivin de l'ús dels diferents serveis als quals s'accedeix amb clau d'accés o per la utilització que en facin terceres persones accedint amb la contrasenya de l'usuari.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

"Amiq" no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l'ús dels continguts de les Web, sent de responsabilitat exclusiva de l'usuari que hi accedeixi.

En el mateix sentit, "Amiq" no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l'ús d'una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d'interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

El Web de "Amiq" no conté enllaços a altres pàgines web que poden ser interessants per als usuaris. "Amiq", si escau, no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir-se el compliment de Polítiques de Privadesa adequades, motiu pel qual l'usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d'ús que es fixin en les mateixes i sota la seva responsabilitat exclusiva.

"Amiq" no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en l'accés a la Web www.amiq.cat i/o en l'ús de les informacions contingudes.

"Amiq" es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l'accés de qualsevol usuari als continguts d'accés restringit, quan hi concorrin alguna de les circumstàncies descrites.

RESPONSABILITAT

En definitiva, l'usuari és l'únic responsable de l'ús que faci dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos a la web www.amiq.cat.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les Dades de Caràcter Personal recollides mitjançant els diferents formularis de les Web estan subjectes als termes recollits a la nostra Política de Privadesa.

RESERVA

"Amiq" es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d'efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva Web oa la seva configuració i presentació. Així mateix, es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari avís previ, l'accessibilitat a les Web per raons d'eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

"Amiq" es reserva el dret a incloure o retirar totalment o parcialment dels seus webs, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu dinterpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions dutilització, els usuaris, amb renúncia al seu propi fur, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Aquestes condicions es regeixen, en tot cas, per la legislació espanyola.

© 2023 - "Agrupació Mèdica i Quirúrgica DTXEUS, SL"

Última revisió, 23 març 2023 Tots els drets reservats.